Giáo trình tiếng Việt cơ sở 2

Giáo trình tiếng Việt cơ sở 2

Author:
Price:

Read more


作者: 黄以亭//林明华
出版社: 世界图书出版公司
出版年: 2009-8
页数: 224
定价: 38.80元
ISBN: 9787506293747
《标准越南语基础教程(2)》旨在向业已完成越南语语音和基础口语阶段学习的学生传授系统的越南语基础知识,并通过听、说、读、写、译等基本技能训练,培养学生运用越南语进行口头为主、笔头为辅的交际能力,为高年级阶段的学习打下扎实基础。

0 Reviews