Feb 9, 2018

Chinese for College Students: Elementary Speaking (I)


《大学汉语初级口语(上)(汉英对照)》是国际汉语系列教材——《大学汉语》的中级口语教材,供海外高校中年级学生或具有同等汉语水平的学习者使用。通过本教材的学习,学习者能够增加700个左右的汉语词汇,进一步掌握汉语的语法结构,并能够在日常生活、学习和工作中较自如地进行交际会话。

2 comments

Mình không tải được ạ

Tài liệu hiện không có sẵn. Blog sẽ cập nhật trong thời gian tới.

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon