Teaching Chinese as a Second Language

Teaching Chinese as a Second Language

Author:
Price:

Read more


Ngữ cảm trong dạy học tiếng Hoa cho người nước ngoài
本书所收的30篇文章,绝大多数都是对外汉语教学方面的,另外还有少量有关普通话教学和汉英对比方面的文章。目前,对外汉语教学的效率还不高,西方人普遍把学汉语视为畏途,“汉语难”在世界范围内几成定论。汉语难学恐怕与教学的不得法有直接关系,原先效仿英语教学的思路是否符合汉语和汉语学习的规律,还很值得怀疑。本书的文章都是对汉语学习的各种思考,以语感教学为主,提高对语言规律的直觉感知和把握的能力。靠我们中国人的思维来解决问题,要创出世界最先进的“汉语教学法”来。

Copy the password

vz84

0 Reviews