On the Context of Modern Chinese

On the Context of Modern Chinese

Author:
Price:

Read more


Nghiên cứu ngữ cảnh tiếng Hán hiện đại
本书不以“语境学”名之,而着得于书名所示的“语境研究”。作者认为,一门新学科的建立是需要对其本体做深入细致的之后,水到渠成地形成的。本书主要着眼于语境本体的研究,重点是语境的性质、构成、分类等内部关系和语境的功能、与话语和语用主体的关系等外部联系,还涉及语境与语言运用、语文教学的关系等

Copy the password

nrtb

0 Reviews