Children Intelligence Backgammon (Test version) :3-4 years old

Children Intelligence Backgammon (Test version) :3-4 years old

Author:
Price:

Read more


Giúp trẻ thông minh (bản trắc nghiệm) độ tuổi 3 đến 4 tuổi
《幼儿智力步步高:3-4岁(测验版)》从语言能力,数学能力,逻辑思维能力,动手能力,观察能力、社会能力等方面入手,《幼儿智力步步高:3-4岁(测验版)》内容丰富有趣,可以提高小朋友的学习兴趣

Copy the password

rzhu

1 Reviews

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below: