Chinese Comic: Three Kingdoms Vol.31

Chinese Comic: Three Kingdoms Vol.31

Author:
Price:

Read more

Download
Article 31 sets Kanroji Painting: Wang Yushan adaptation: Wang Xing North Pages: 107

This episode Syria with Zhou Yu Quan measure, cited Liu Bei into Wu Zhao Qin, threatening the return of Jingzhou Liu Bei, Zhou Yu's plan failed, Sun Quan's sister married Liu Bei fled to Jingzhou.
Copy the password

2q6v

0 Reviews