Chinese Comic: Three Kingdoms Vol.11

Chinese Comic: Three Kingdoms Vol.11

Author:
Price:

Read more

Download
Episode 11 Ji Yuan Men shot Painting: Ling Tao adaptation: Pan Qin Meng Pages: 166

The collection Syria Liu Bei, war Riboud, Yuan between. Riboud defected after being defeated Liu Bei, Cao Cao, Xiao Pei Zhunzha; when multiplied against Yuan Shu Liu Bei sent troops to seize the Xuzhou to Liu Bei Xiao Pei back. Yuan Shu to attack Liu Bei Lu Bu Yuan Men shot in Hua Ji, ordered the two sides to make peace. Soon, Lu Xiao Pei face another attack, Liu Bei defeated, defected to Cao Cao.
Copy the password

gtsp

0 Reviews