Apr 12, 2013

Speak Mandarin in Five Hundred Words - Chinese-Thai


ในระยะหลายปีที่ผ่านมา ชาวจีนได้อพยพไปอยู่ต่างประเทศมากขึ้น ดังนั้น ลูกหลานชาวจีนโพ้นทะเลที่สนใจจะเรียนภาษาจีนกลางก็เพิ่มมากขึ้นด้วย เพื่อ ให้สื่อการเรียนการสอนภาษาจีนกลางเป็นที่แพร่หลาย ทางคณะกรรมการ ชาวจีนโพ้นทะเล จึงได้จัดพิมพ์ตำราเรียน "สนทนาภาษาจีนกลาง 500 คำ” ขึ้น ซึ่งตำราเรียนเล่มนี้เป็นตำราระดับพื้นฐานในการเรียนภาษาจีนกลาง และยังได้ จัดทำฉบับแปลภาษาไทยด้วย เพื่อเป็นการสนองความต้องการของการเรียนการสอนภาษาจีนกลางในประเทศไทย
Click the button below to copy password

tTiE#sO376Va

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon