Apr 12, 2013

Speak Mandarin in Five Hundred Words - Chinese-Vietnamese

Nhằm xúc tiến đào tạo Hoa Ngữ tại nước ngoài, Ủy Ban Kiều Vụ trân trọng đề xuất hàng loạt giáo trình Hoa Ngữ, đáp ứng nhu cầu Kiều bào tại các nơi. Biên tập quyển sách “Tiếng Hoa 500 chữ” phù hợp cho các lứa tuổi và các lảnh vực. Nhằm thông qua cách đối thoại tự nhiên, học tập đối ứng nhu cầu sinh hoạt thường ngày. Xây dựng cơ sở ngữ văn tiếng Hoa, nhằm tạo điều kiện tiếp tục đi sâu học tập sau này.
Click the button below to copy password

%$P7Z+sdvUBY

Thank you for joining my Blog! Leave your comment below:
EmoticonEmoticon